Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για δίμηνες συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 (με αρ. πρωτ. 9740/29-8-2019 Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών» (ΑΔΑ: 6ΡΒΘΟΡ05-1ΛΡ) , θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους που θα προσέλθουν στην υπηρεσία μας, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, ότι οι αιτήσεις τους θα κατατίθενται στο χώρο των Κεντρικών Γραφείων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., μεταξύ των ωρών 8:00-14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2/9/2019 έως και 6/9/2019.

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 2/2019 (με αρ. πρωτ. 9740/29-8-2019 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.