Πρόσκληση 25ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 09 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 25ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

Λήψη απόφασης επί διευκρινιστικών ερωτημάτων και αιτημάτων παράτασης χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αναφορικά με Ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΔΥπΑ: κ. Βασίλειος Πετρόπουλος).

(Το θέμα είναι κατεπείγον να συζητηθεί καθώς πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ, καθώς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία απάντησης επί των ερωτημάτων).