Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον ΕΔΣΝΑ