Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
  2. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Λαυρεωτικής βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πίνακα Εργασιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
  4. Τροποποίηση Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
  5. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ. αρ. 12775/12-11-18 Σύμβασης με την εταιρεία «S.E.K.A. -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ.Ζαρμπούτης).
  6. Λήψη απόφασης για την άρση της παραχώρησης μηχανήματος φορτωτή JCB στον Δήμο Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  7. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  8. Καθορισμός χρηματικού ορίου κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  9. Λήψη απόφασης για την επίτευξη ενδοδικαστικού συμβιβασμού στο πλαίσιο κατατεθείσας αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).