Πρόσκληση 10ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 20 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 10ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

 

  1. Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-03-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).

(Το επείγον του 1ου θέματος αιτιολογείται, ώστε να συνεχιστεί η ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου, όσον αφορά το επείγον του 2ου θέματος αιτιολογείται στο ότι λόγω των αδειών ειδικού σκοπού του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, πρέπει να προσληφθεί προσωπικό 4μηνης διάρκειας για την ομαλή λειτουργία του, βάσει της από 14-3-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020). Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς).