Πρόσκληση 11ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 11ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και την κατακύρωση διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
  2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αριθ. 3512/19.3.2020 σύμβασης.
  3. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύμβασης για την Εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για τις επείγουσες ανάγκες του ΕΔΣΝΑ.
  4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σύμβασης επειγουσών Υπηρεσιών Απολύμανσης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ.

(Το επείγον των θεμάτων αιτιολογείται ως προς το 1ο από το γεγονός ότι πρέπει να συναφθεί άμεσα η σύμβαση για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ως προς το 2ο καθώς πρέπει να εκκινήσει η παρακολούθησης της σύμβασης, εν όψει της έναρξης της Β’ Φάσης της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως προς το 3ο θέμα, προκειμένου να διασφαλισθεί άμεσα η ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ΕΔΣΝΑ, ιδίως κατά την περίοδο λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COV-19. Ως προς το 4ο θέμα, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COV-19 στους Χώρους Ευθύνης του ΕΔΣΝΑ). Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς).