Πρόσκληση 14ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 16 Απριλίου 2020 ημέρα Μ.Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος προς την Περιφέρεια Αττικής για διάθεση µασκών και αντισηπτικών hand –gel για διανοµή τους σε πολίτες της εν λόγω Περιφέρειας.

(Το επείγον του θεµάτος αιτιολογείται λόγω της πανδηµίας COVIT-19).