Πρόσκληση 15ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 23 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 15ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Παλαιού Φαλήρου για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Καλλιθέας για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Μοσχάτου-Ταύρου για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  4. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Κρωπίας για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  5. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το Δ. Μαρκόπουλου-Μεσογαίας για τη διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  6. Λήψη νέας απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-03-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).


(Το επείγον των θεμάτων αιτιολογείται από το γεγονός ότι όσον αφορά τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο θέματα, λόγω της τήρησης του προγραμματισμού της διάθεσης των οχημάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η έναρξη λειτουργίας συλλογής βιοαποβλήτων των Δήμων, ενώ όσον αφορά το 6ο θέμα, αιτιολογείται στο ότι λόγω των αδειών ειδικού σκοπού και έλλειψης του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, πρέπει να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό 4μηνης διάρκειας για την ομαλή λειτουργία του, βάσει της από 14-3-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020). Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς).