Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 16ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια με leasing κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 2. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τίτλο "Εργασίες υποστήριξης λειοτεμαχισμού ΟΕΔΑ Δ. Αττικής" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 3. Τροποποίησης της σύμβασης των «Εργασιών Υποστήριξης Λειτουργικών αναγκών στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Έγκριση παράταση υποβολής αρχικών προσφορών στο διαγωνισμό για την: «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Έγκριση παράτασης για τις «Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών αναγκών στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Γλυφάδας βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Έξυπνη – Βιώσιμη Διαχείριση Συλλογή και Μεταφορά Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας», περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Λήψη απόφασης επί του 3ου Πρακτικού για την "Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
 9. Λήψη απόφασης για τη προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για τη υποστήριξης σύνταξης εκθέσεων ΥΓΟΣ δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων των Δήμων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για ένταξη προς χρηματοδότης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την Προμήθεια - τοποθέτηση συστημάτων ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Έγκριση 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ’ αρ. 8845/1-8-2019 σύμβασης (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων ΔσΠ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα της Αττικής μέσω αναβάθμισης της διαχείρισης βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αίγινας για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο την χρήση του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αλίμου για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο την χρήση του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Περάματος για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο την μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Νίκαιας για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο την μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 20. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παράτασης της υπ’ αρ. 13501/12.12.17 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κ. Ζαχαρόπουλος).
 21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί ανακοπής του Αρεταίειου Νοσοκοµείου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί προσφυγής του Δήμου Μαραθώνα κατά του ΕΔΣΝΑ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).


Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.