Πρόσκληση 17ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 6 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 17ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 132/2020 ΑΕΕ και λήψη απόφασης για νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-03-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
  2. Λήψη απόφασης για παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το διαγωνισμό με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης)
  3. Λήψη απόφασης για παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήματος που τέθηκε στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο "Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

(Το επείγον του 1ου θέματος αιτιολογείται στο ότι λόγω των αδειών ειδικού σκοπού και έλλειψης του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, πρέπει να γίνει νέα προκήρυξη προκειμένου να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό 4μηνης διάρκειας διαφόρων ειδικοτήτων, για την ομαλή λειτουργία του, βάσει της από 14-3-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020, όσον αφορά τα θέματα 2ο και 3ο αντίστοιχα, είναι σε εξέλιξη οι παραπάνω διαγωνισμοί και πρέπει να δοθούν οι διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους).
Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.