Πρόσκληση 21ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 20 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 21ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 168/2020 ΑΕΕ και έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την αποψίλωση-καθαρισμό και συντήρηση υπάρχουσας φύτευσης ΟΕΔΑ και λοιπών Χώρων του ΕΔΣΝΑ και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

(Το επείγον του θέματος αιτιολογείται στο ότι, εκ παραδρομής δεν είχε αναρτηθεί το αίτημα δέσμευσης ποσού στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την ημερομηνία της Εκτελεστικής ως είθισται και πρέπει να ανακληθεί η ΑΕΕ και να εγκριθεί εξ αρχής, λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και των υψηλών θερμοκρασιών για την αποφυγή πυρκαγιάς).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.