Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 27 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της σε ισχύ σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Αθηναίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΔΣΝΑ (ΟΜΑΔΑ: Α, Β, Γ2) αρμοδιότητας Δνσης ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αναργύρων – Καματερού» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και οικονομικών προσφορών για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Προγράμματος καφέ κάδου στους Δήμους» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αρβανίτης).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κυττάρων Β2, Β3, Β5 και Β6 Β’ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγήτρια κα Μαλλίρη).
 7. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κου Πίνη Σωτηρίου του Γεωργίου, υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού και βαθμό Γ’ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 8. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Δανιά Βασίλειου του Αναστασίου υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΕΔΣΝΑ, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β’ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 9. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Παπαγιαννόπουλου Δημήτριου του Ιωάννη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ’ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 10. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κου Τετόμπα Ιωάννη του Γεωργίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής με βαθμό Β’ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος)
 12. Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Δ/νσης Δ.ΥΠ.Α.» (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης για τις εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.Α.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020, σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 και την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Απόφαση – Εισφορές Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής Ιω. Αντωνίου κλπ (Συν. 21) κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 18. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 233/2020 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.