Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 03 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για τη Δ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για απόδοση αντισταθμιστικών οφελών προς τους οχλούμενους Δήμους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την προσωρινή μείωση του μισθώματος επί της σύμβασης για τις «Για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργίας – Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμους για την ανάπτυξη & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 7. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προβολή των δράσεων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Έγκριση μελέτης, όρων πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Έγκριση μελέτης, όρων πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση υποβολής προσφορών των διαγωνισμών για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ KAI Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ. (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων πρόσκλησης για την απολύμανση των κάδων βιοαποβλήτων (εισηγητής  αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και δικύκλων (εισηγητής  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παραχώρηση αιγίδας του ΕΔΣΝΑ σε δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων καπνού – αποκομμάτων καπνικών ειδών.
 17. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας του Χώρου των Κεντρικών Γραφείων του ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 18. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.