Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 26ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 2.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεταμόρφωσης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αίγινας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Γλυφάδας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 6. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Περάματος για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 7.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σαλαμίνας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κηφισιάς για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Έγκριση Διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Έγκριση Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Aν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης, κ. Ζαρμπούτης).
 11. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Έγκριση Διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ’ αρ. 6830/19.6.2020 σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Τροποποίηση της υπ. αρ. 14307/17.12.2019 σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Τροποποίηση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών λόγω μετάταξης υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και όρων πρόσκλησης για την απολύμανση των κάδων και απορριμματοκιβωτίων  (εισηγητής  αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς) για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς) για τις  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 20. Λήψη απόφασης επί του 4ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β’ Φάσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 21. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ στην με αρ. πρωτ. 1679/06-06-2018 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ (Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ-ΤΣ002, Α/Α ΟΠΣ : 2811) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης 5oυ ΑΠΕ και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 23. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη "Προμήθεια Κατασβεστικού Υλικού", ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 24. Έγκριση Διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Δ/νσης ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 25. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια - εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων - δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 26. Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για τη «Συντήρηση υπάρχουσας φύτευσης εισόδου ΟΕΔΑ & λοιπών χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 27. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Περιστερίου, βεβαίωσης ότι το υποέργο «Εξοπλισμός διαχείρισης πράσινων αποβλήτων Δήμου Περιστερίου» της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης πράσινων αποβλήτων Δήμου Περιστερίου» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 28. Λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 29. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, βεβαίωσης ότι οι επιμέρους δράσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής» περιλαμβάνονται στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, ως δράσεις πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 30. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, βεβαίωσης ότι τα υποέργα της πράξης με τίτλο «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωσή τους στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» περιλαμβάνονται, ως έργα πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 31. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Προγράμματος Καφέ Κάδου στους Δήμους» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού κ. Αρβανίτης).
 32. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δήμο Διονύσου και έγκριση σχεδίου σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο την μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο Σαρωνικού και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 34. Παροχή διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 35.  Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής υπολόγου Σερέπα Νικολάου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 36. Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής υπολόγου Καπετάνου Δημητρίου  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 37. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 38. Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που αφορά την υπ’ αριθμ. 8856/1-8-2019 σύμβαση (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 39. Λήψη απόφασης διαγραφής παρακρατούμενου φόρου από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 40. Λήψη απόφασης για εγγραφή σε νέο χρηματικό Κατάλογο οφειλής της εταιρείας Ανακύκλωση Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 41. Λήψη απόφασης για καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 42. Προέγκριση Ισολογισμού έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
 43. Έγκριση ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, εντολής χειρισμού υποθέσεως διοικητικής φύσεως, σε δικηγόρο και καταβολής δικηγορικής αμοιβής (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 44. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 45. Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
 46. Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ). 

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.