Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 04 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 27ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πετρόπουλος).
  2. Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της Π.Ε. Πειραιά» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πετρόπουλος).
  3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια - τοποθέτηση συστημάτων ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος)
  4. Έγκριση Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς Διάρκειας» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος)
  5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την δημιουργία και προμήθεια διαφημιστικού υλικού για την προώθηση του προγράμματος Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του ΕΔΣΝΑ στην Διεθνή έκθεση «VERDITEC» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
  7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και ΕΒΕΤΑΜ για πιστοποίηση καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ (ISO).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.