Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 25 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής έτους 2021 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
2. Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 76/20 ΑΕΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
4. Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της υπ’ αρ. 9549/11.8.2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
5. Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της υπ’ αρ. 6830/19.6.2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Εργασίες απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κα Μαλλίρη).


Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.