Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 30ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-03-20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη «Συντήρηση Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικών Γραφείων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2020, ποσού 466.042,90 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
4. Λήψη απόφασης για ανάθεση σύμβασης απολύμανσης στους χώρους εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ για την ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίου Δημητρίου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
7. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ελευσίνας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ασπροπύργου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεγαρέων για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
10. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Καισαριανής για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
11. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δάφνης -Υμηττού για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
12. Έγκριση πρακτικού ΙI του διαγωνισμού «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας (εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
13. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
14. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών" (εισηγητής Πρόεδρος τησ Επιτροπής κ. Πετρόπουλος)
15. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της ΠΕ Πειραιά" (εισηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πετρόπουλος).
16. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» (εισηγητής η Πρόεδρος Επιτροπής κα Καψιμάλη).
17. Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου Σύμβασης 12167/14-11-2017 εισηγητής κ. Αρβανίτης).
18. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δνσης ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Λαυρεωτικής για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
20. Λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης του ΕΔΣΝΑ επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
21. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Μεγαρέων βεβαίωσης ότι η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και μεταφοράς, καθώς και οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
22. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, βεβαίωσης ότι τα υποέργα της πράξης με τίτλο « Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου» περιλαμβάνονται ως έργα πρώτης προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
23. Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικής Προμελέτης για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ. Ύδρας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
24. Λήψη απόφασης για ανάκληση της με αριθμ. 99/2020 Α.Ε.Ε., έγκριση της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο « Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.ΠΕ. στην ωρίμανση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ύδρας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.