Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 07 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 37ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.  Μέτρα για την εναρμόνιση των φορέων ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών με τα ποσοστά ανακύκλωσης που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία (εισηγητής κ. Βρούστης).
2.  Έγκριση πρόσκλησης για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Ε.Δ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3.  Έγκριση σύμβασης με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4.  Λήψη απόφασης για έγκριση της περαιτέρω ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας GRGENESIS στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5644/01-06-2018 (ΑΔΑΜ : 18SYMV003190492 2018-06-01) σύμβασης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ (ΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
5.  Έγκριση μελέτης «Μελέτη Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού για την Λειτουργική Αναβάθμιση του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6.  Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για το ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
7.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
8.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Μελέτες Ωρίμανσης για την Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του ΕΜΑ και της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
11. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην με αριθμ. πρωτ. 1879/22-06-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ενός τετραξονικού οχήματος στο Δήμο Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
13. ΄Εγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού με τίτλο: «Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
14. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ στα Κύθηρα.
15. Έγκριση 3ου Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια οχημάτων container και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου σε γερανοφόρο όχημα τις ανάγκες της Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΙ 3425 οχήματος στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
19. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (εισηγητής νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
20. Λήψη απόφασης χορήγησης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
21. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 3109/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
22. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 2118/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής νομικός. Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
23. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 4715/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (εισηγητής νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).