Πρόσκληση 38ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 16 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 38ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή της ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
2. Έγκριση πρόσκλησης για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Ε.Δ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση τρίμηνης σύμβασης για την «Ασφάλιση Οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των "Εργασιών Δενδροφύτευσης Τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
5. Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητές κ.κ. Καραλιώτας και Παναγίτσας).
6. Λήψη απόφασης για την Αξιολόγηση προσφορών και Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Τσακάλου).
7. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί του ελέγχου που διενεργήθηκε στο ΣΜΑ Σχιστού από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς το Σύστημα Ανίχνευσης Ραδιενεργών Αποβλήτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
8. Έγκριση μελέτης για τις Εξαιρετικά Επείγουσας Υπηρεσίας Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών Λειοτεμαχισμού Πράσινων και Ογκωδών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
9. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
10. Ενημέρωση και Λήψη Απόφασης για την πραγματοποίηση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προκειμένου να συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
11. Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μελέτες, Έρευνες και Εκπαίδευση σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου “SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN” (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Φώτος).
12. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Δημήτριο Καπετάνο για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ, ποσού 1.400,00 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΟ 3361 οχήματος στον Δήμο Ασπροπύργου (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΙ-2693 οχήματος στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της Παπαδημητρίου Θεόδωρος Μον. ΕΠΕ (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
16. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 202/2018 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών(εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
17. Λήψης απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 10679/2018 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
18. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
19. Λήψη απόφασης επί αγωγής εργαζομένων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).