Πρόσκληση 40ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 22 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 40ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό: <<Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων>> (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
2. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Βουρνάς).

(Το θέματα είναι κατεπείγοντα γιατί όσον αφορά το 1ο θέμα η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού λήγει στις 22-11-2018 και πρέπει να δοθεί παράταση σύμφωνα με το νόμο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η κατακύρωση του διαγωνισμού της προμήθειας των ΜΑΠ για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ).