Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 28 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 41ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην με αριθμ. πρωτ. 1679/06-06-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, πρέξης με τίτλο: «Λειτουργική Αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
2. Έγκριση μελέτης "Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων" ((εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και ενημέρωση επί του 2ου ΑΠΕ του έργου Εργασίες διαμόρφωσης κυττάρων Β Φάσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ [Ο.Ε.Δ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ] (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
5. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για τις Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ΕΔΣΝΑ (Ομάδα Β - Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
6. Έγκριση μελέτης για τις Εξαιρετικά Επείγουσας Υπηρεσίας Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών Λειοτεμαχισμού Πράσινων και Ογκωδών και έγκριση δαπάνης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
7. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκποίηση του παλαιοσιδήρου (scrap) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στην ΟΕΔΑ Δυτ.Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
8. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2018 εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
9. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
10. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
11. Λήψη απόφασης για κλείσιμο λογ/σμών που τηρούνται στην Alpha Bank και μεταφορά αυτών στην Εθνική Τράπεζα» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12. Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13. Έγκριση μετακίνησης μέλους της ομάδας έργου του χρηματοδοτούμενου Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας με τίτλο “SWAN” στην Βουλγαρία (Σόφια) (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
14. Λήψη απόφασης για άρση δέσμευσης της ΑΦΕ και διαγραφή προσαυξήσεων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
15. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί δύο προσφυγών της εταιρείας Sterimed ΑΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
16. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο 6ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
17. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά επιταγής προς εκτέλεση εξ απογράφου της με αρ. 4229/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).