Διαβούλευση της υπό δημοπράτηση σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων»

Μπορείτε να υποβάλετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας επί του φυσικού, οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου της υπό δημοπράτηση σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm εμφανίζεται η λίστα των ενεργών και ανενεργών διαβουλεύσεων.
Για τον εντοπισμό της εν λόγω διαβούλευσης στο πεδίο "Μοναδικός Κωδικός" αντιγράψτε: 18DIAB000003926 και επιλέξτε "Αναζήτηση".
Η διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή από 07/12/18 έως 21/12/18