Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 14-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης Απολογισμού, Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του ΕΔΣΝΑ έτους 2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
2. Μέτρα για την εναρμόνιση των φορέων ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών με τα ποσοστά ανακύκλωσης που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία (εισηγητής κ. Βρούστης).
3. "Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ – Ενημέρωση” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
4. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων απορριμμάτων ΕΔΣΝΑ 2018 (εισηγήτρια κα Τζίτζιφα).

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα.