Πρόσκληση 44ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 44ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του ΕΜΑ (εισηγητές κ.κ. Βρούστης, Ζαρμπούτης και Χατζηγιανάκης).
2. Έγκριση νέου σχεδίου σύμβασης για το έτος 2019 με τις Ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς αποβλήτων που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παραλαβής για την «Συντήρηση, Επισκευή & θέση σε λειτουργία Των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού Παραλαβής και Αξιολόγησης των προσφορών Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού για το Διαγωνισμού με θέμα: «Αμοιβή για Εργασίες Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 3695/17 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της υπ΄ αρ. 7254/4-7-2018 Σύμβασης «Προμήθειας κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση –εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
7. Λήψη απόφασης επί του 3ου Πρακτικού ΕΔΔ (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση 3 Χ 500 Φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
8. Έγκριση μελέτης για τις «εργασίες οπτικής απομόνωσης εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού» και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
9. Έγκριση μελέτης για την μετασκευή παλαιών κοντέινερ και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
10. Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια συστήματος επεξεργασίας στραγγισμάτων ΣΜΑ Σχιστού» και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
11. Έγκριση μελέτης για την «Συντήρηση και επισκευή ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού» και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
13. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια οχημάτων-container και βυτίων φορτωεκφορτωνόμενου σε γερανογέφυρα όχημα για την ανάγκη της Δ/νσης ΣΜΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
14. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «Εξαιρετικά Επείγουσες Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών Λειοτεμαχισμού Πρασίνου και Ογκωδών Απορριμμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
15. Έγκριση μελέτης για τη δημιουργία πληροφορικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων ΕΔΣΝΑ και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης (εισηγητές κ.κ. Καραλιώτας και Παναγίτσας).
16. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Καλογήρου Γεώργιου του Ευθυμίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β’» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
17. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Καρυοφυλλίδη Πέτρου του Νικολάου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με βαθμό Β’» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
18. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, του μόνιμου υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ, κ. Δαλαβούρα Χρήστου του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό A» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
19. Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις «Εξαιρετικά Επείγουσας Υπηρεσίας Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών Λειοτεμαχισμού Πράσινων και Ογκωδών» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
21. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Συντήρηση Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικών Γραφείων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
22. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκποίηση παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
23. Λήψη απόφασης τροποποίησης & συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 229/2018 ΑΕΕ περί της διαγραφής των προσαυξήσεων από εκπρόθεσμες οφειλές Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 28.2 του Ν. 4538/18 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
24. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλής της εταιρείας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. από τον υπ' αρ. 54/2017/2018 Χρηματικό Κατάλογο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
25. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχήματος στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχήματος στο Δήμο Αίγινας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχήματος στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
28. Παραχώρηση του ΚΗΙ 6961 οχήματος στον Δ. Μάνδρας-Ειδιλλίας»
29. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
30. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 2118/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).