Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Διακήρυξης για την παροχή της υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων»

Για να κατεβάσατε την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ.