Τροποποίηση του Oλοκληρωμένου πλαισίoυ ∆ράσης Ο.Π.∆. του Ε∆ΣΝΑ έτους 2020

Για να κατεβάσετε την υπ' αρίθμ. 73/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με θέμα: Λήψη απόφασης τροποποίησης του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. του
ΕΔΣΝΑ έτους 2020 πατήστε εδώ.