Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ προχωράνε δυναμικά στην υλοποίηση του σχεδίου τους ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων.

Ο ΕΔΣΝΑ, ως φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, προωθώντας δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ, έχοντας ως γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως τις Οδηγίες 2019/904/ΕΕ, 2018/850/ΕΕ, 2018/851/ΕΕ, 2018/852/ΕΕ, αλλά και την εθνική νομοθεσία και τα τοπικά σχέδια των Δήμων, αποτύπωσε τις ανάγκες στον τομέα της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωσης, ώστε σταδιακά η Αττική και πετύχει τους στόχους ανακύκλωσης που τίθενται από την εν λόγω νομοθεσία.

Με βάση την αποτύπωση αυτή, ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην προκήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο αξίας περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει δράσεις όπως η εγκατάσταση  γωνιών ανακύκλωσης, συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων και έξυπνων συστημάτων ανακύκλωσης, καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης,  με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης.

Η υλοποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο θα γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, αφού οριστικοποιηθούν και εξειδικευθούν περαιτέρω οι ανάγκες τους, ύστερα από την αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, του ΠΕΣΔΑ και των τοπικών σχεδίων.

Παράλληλα, ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη εκκινήσει διαδικασίες εύρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος ιδίως από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ). Βασικός στόχος είναι το σχέδιο να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με μόχλευση χρημάτων από διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε να μην επιβαρυνθούν καθόλου οι Δήμοι και εντέλει οι δημότες.

Εντέλει, κατά την σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων που θα συναφθούν για την υλοποίηση της συμφωνίας – πλαίσιο, θα έχουν εξασφαλισθεί όλοι οι αναγκαίοι πόροι χρηματοδότησης και θα έχουν εξειδικευθεί - επικαιροποιηθεί οι ανάγκες των Δήμων.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των αποβλήτων σφαιρικά, προτάσσοντας την ευαισθητοποίηση, διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, και μειώνοντας τα απόβλητα που διατίθενται σε μονάδες αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων από κοινοτικούς πόρους. Αποτελεί, όμως, και δέσμευση της νέας περιφερειακής αρχής και διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, που από την πρώτη στιγμή διακήρυξε ότι θα δώσει έμφαση στη μείωση των αποβλήτων, ανακηρύσσοντας το έτος 2020 ως έτος ανακύκλωσης.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ προχωράνε δυναμικά στην υλοποίηση του σχεδίου τους ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση θα πάψει να αποτελεί μία υπόθεση αμφιβόλου αποδοτικότητας, αλλά θα μπει στο σπίτι καθενός, σε κάθε σχολείο, θα αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας όλων. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να το διαβούμε και να δώσουμε κάθε μάχη για την επίτευξη των στόχων μας.

Γιατί στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Αττικής και της καθημερινότητάς τους. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. Στόχος μας είναι η ταφή των αποβλήτων να αποτελέσει παρελθόν. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μία Αττική καλύτερη από αυτήν που παραλάβαμε.

Γιατί εντέλει αποτελεί υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε ώστε η χώρας μας να πάψει να είναι ουραγός και παράδειγμα προς αποφυγή στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αλλά να μετατραπεί σε μία εξελιγμένη ευρωπαϊκή χώρα που θα αποτελεί υπόδειγμα.