Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί 2017-2018

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2013-2016 πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2018

18/12/2018

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Σ.Μ.Α. Σχιστού" (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 79043)

11/12/2018

Απόφαση 503/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με θέμα: Λήψη απόφασης για Διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τον διαγωνισμό "Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων" (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)

07/12/2018

Τεύχη δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου"

30/11/2018

Τεύχη δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων containers και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου για τις ανάγκες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 67054)

29/11/2018

Απόφαση 485/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ με θέμα: "Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης»".(Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64724)

27/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

23/11/2018

Τεύχη δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 66144)

14/11/2018

Απόφαση 459/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με θέμα: "Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» και χορήγηση περαιτέρω διευκρινήσεων." (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)

09/11/2018

Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64724)

08/11/2018

Απόφαση 435/2018 της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ με θέμα: Διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγομένων προϊόντων». (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)

02/11/2018

Διακήρυξη για την εκποίηση παλαιοσιδήρου (scrap) του ΕΔΣΝΑ που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής.

19/10/2018

Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την εκπόνηση και διεξαγωγή μελετών, ερευνών και εκπαίδευσης σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου SWAN του πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας INTERREG με τίτλο «SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN» στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία), ενός έργου που έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη Διαδραστικής Πλατφόρμας για μια Κοινωνία Χωρίς Απόβλητα.

12/10/2018

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις«Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενωνπροϊόντων» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65293)

11/10/2018

Απόφαση 393/2018 Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν στα πλαίσια του Διαγωνισμού που αφορά την «Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017».

19/09/2018

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 36395/2017»

17/08/2018

Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τις "Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Σχιστού"

08/08/2018

Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 63056)

22/06/2018

Τεύχη δημοπράτησης για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την "Συντήρηση και επισκευή κάδων ανακύκλωσης"

15/06/2018

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής».

Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 59060

01/06/2018

Τεύχη Δημοπράτησης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής" (Αρ. Συστήματος στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ/ : 73669)

Στο παραπάνω αρχείο των Τευχών Δημοπράτησης, δεν περιλαμβάνεται το σχέδιο του έργου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

22/05/2018

Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Ασφάλιση Οχημάτων - Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ»

11/05/2018

Τεύχη Δημοπράτησης Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & εγκατάσταση 3x500 Φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων»

11/05/2018

Τεύχη δημοπράτησης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Προμήθεια συρματόσχοινων ΣΜΑ Σχιστού"

04/04/2018

Υπ' αρίθμ. 132/2018 απόφαση Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ με θέμα "Λήψη απόφασης επί διευκρινιστικών ερωτημάτων για τον διαγωνισμό των «Εργασιών δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ ΔΥΤ. Αττικής» (Συστημικός αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 54793)

05/03/2018

Τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»

28/02/2018

Υπ' αρίθμ. 67/18 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ με θέμα την Χορήγηση διευκρινίσεων επί τεθειμένων ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ»

16/02/2018

Τεύχη δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2017

22/12/2017

Τεύχη δημοπράτησης Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και λειτουργικών προγραμμάτων"

15/12/2017

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Προμήθεια Γάλακτος»

03/11/2017

Μελέτη, Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης διεξαγωγής Δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την "Εκποίηση παλαιοχάρτου από το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ".

28/07/2017

Τεύχη δημοπράτησης Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες συντήρησης πληροφοριακού συστήματος κεντρικών γραφείων του ΕΔΣΝΑ"

21/07/2017

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής.

14/07/2017

Τεύχη δημοπράτησης Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο τις "Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α."

06/07/2017

Απόφαση Προέδρου με αρ. πρωτ. 6854/6.7.17, με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό για την "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΦΡΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΥΜ" (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 42528)

21/06/2017

Τεύχη Δημοπράτησης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικής διάταξης ανίχνευσης ραδιενεργών στην πύλη ζυγιστηρίου του ΣΜΑ Σχιστού"

16/06/2017

Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΤΕΦΡΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΥΜ»

07/06/2017

Απόφαση 214/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί Διευκρινιστικών ερωτημάτων αναφορικά με τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 40962)

30/05/2017

Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Ασφάλιση Οχημάτων - Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ»

25/05/2017

Απόφαση 201/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με θέμα: "Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ".

17/05/2017

Τεύχη δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ»

15/05/2017

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ"

20/04/2017

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) σε μορφή αρχείου .pdf, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 40442)

10/04/2017

Τεύχη δημοπράτησης δημόσιου, διεθνούς, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»

07/04/2017

Τεύχη Δημοπράτησης συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α."

01/03/2017

Απόφαση 66/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 545/20.1.17 (7PROC005719009) για τις "Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και Δυτ. Αττικής" (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 38275)

23/02/2017

Απόφαση 39/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σύμφωνα με την οποία παρατείνεται κατά μία ημέρα η αποσφράγιση των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ‘’Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της’’, δηλαδή για τις 03/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

23/02/2017

Απόφαση 36/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί διευκρινιστικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 545/20.1.17 (7PROC005719009) για τις "Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και Δυτ. Αττικής" (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 38275)

25/01/2017

Απόφαση 20/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί αιτημάτων παράτασης του Διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με διαλογή στην πηγή για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

23/01/2017

Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»