Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί 2013-2016

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2021 πατήστε εδώ.

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2017-2020 πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2016

 16/12/2016

Τεύχη δημοπράτησης δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της»

07/12/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Συντήρηση και Επισκευή Κάδων Ανακύκλωσης"

07/12/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με διαλογή στην πηγή, για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)”

06/12/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή

02/12/2016

Τεύχη δημοπράτησης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Συντήρηση και Επισκευή (εσωτερικού και εξωτερικού) περιμετρικού ηλεκτροφωτισμού Σ.Μ.Α. Σχιστού"

15/11/2016

Απόφαση 523/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την Παροχή Διευκρινήσεων επί της διακήρυξης και της μελέτης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»

07/11/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων – μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

07/11/2016

Πρόσθετα Στοιχεία (Μηνιαίες Εκθέσεις Λειτουργίας) για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής»

18/10/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής»

12/10/2016

Απόφαση 481/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων συστημάτων Μπαρών Βαρέος τύπου ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ».

30/09/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την "Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων συστημάτων Μπαρών Βαρέως Τύπου ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ"

29/09/2016

Απόφαση 453/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για την διόρθωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 11883/16.9.2016 Διακήρυξης του διεθνή διαγωνισμού με αντικείμενο την «Επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

23/09/2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)»

20/09/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος"

19/09/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την “Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ”

01/09/2016

Διευκρινήσεις για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια Καυσίμων - Λιπαντικών

21/08/2016

Διακήρυξη και Μελέτη σχετικά με την διεξαγωγή Δημοπρασίας για την "Εκποίηση παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ"

12/08/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια περιεκτών ανακυκλώσιμου χαρτιού για χρήση εντός κτιρίων»12/08/2016


Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος»

21/07/2016

Απόφαση 365/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των υποψηφίων του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες  επέκτασης - λειτουργίας- επισκευής - συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» κατά τρεις (3) ώρες, ήτοι την 21.7.2016 και ώρα 18:00 μμ.

19/07/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια « Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»

14/07/2016

Απόφαση 342/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων νέων ερωτημάτων αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες  επέκτασης - λειτουργίας- επισκευής - συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» καθώς και ηλεκτρονικά σχέδια που που έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσία.

08/07/2016

Διακήρυξη και Μελέτες σχετικά με την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του παλαιοσιδήρου (scrap) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α των δ/νσεων Σ.Μ.Α και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

06/07/2016

Συμπληρωματικά Στοιχεία σχετικά με τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”.

01/07/2016

Τεύχη Δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Οχημάτων Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ

16/06/2016

Απόφαση 281/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού»

16/06/2016

Απόφαση 280/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού»

03/06/2016

Συμπληρωματικά στοιχεία (σχέδια) Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων όπως τα διαθέτει η Υπηρεσία (Σύμφωνα με την απόφαση 263/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

03/06/2016

Τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού»

02/06/2016

Διευκρινίσεις και Απόφαση παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης “Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας - συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής” (Ανακοίνωση Παράτασης και Απόφαση 263/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

01/06/2016

Απόφαση 242/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού για την «Συντήρηση Κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ».

26/05/2016

Απόφαση 228/2016 Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έχουν τεθεί, και λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας NIGICO για παράταση διενέργειας ημερομηνίας διαγωνισμού αναφορικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (DATA CENTER) κεντρικών γραφείων».

17/05/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Δημόσιου ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια « Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»

17/05/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 217/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, για την ανάθεση της σύμβασης για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”

13/05/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (DATA CENTER) κεντρικών γραφείων»

26/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την “Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ”

26/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για την "Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού"

14/04/2016

Αλλαγή Ημερομηνίας Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Φύλαξης (upd 18/04/2016)

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με αντικείμενο τις “Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”

14/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Συντήρηση και Επισκευή περίφραξης ΣΜΑ Σχιστού"

14/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης “Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων Δ/νσης & κεντρικών γραφείων”

13/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα την υπ’ αριθ. 159/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με αντικείμενο την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την “Συντήρηση και επισκευή κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ”.

08/04/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών - υπηρεσιών "Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφορικής ΕΔΣΝΑ καθώς και εκπαίδευσης Προσωπικού του ΕΔΣΝΑ σε ήδη εγκατεστημένες και νέες εφαρμογές λογισμικού"

04/04/2016

Συμπληρωματικά Στοιχεία και Ανακοίνωση Παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”.

 

25/03/2016

Τεύχη δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια ελαστικών επισώτρων Οχημάτων-Μηχανημάτων"

Κατεβάστε και τα τρία (3) παρακάτω αρχεία και στη συνέχεια αποσυμπιέστε το πρώτο μέρος:

Ελαστικά μέρος 1

Ελαστικά μέρος 2

Ελαστικά μέρος 3

25/03/2016

Τεύχη δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου"

04/03/2016

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την εκτέλεση εργασιών - υπηρεσιών «Μίσθωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων»

29/02/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”

25/02/2016

Ηλεκτρονική Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης για τις “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ”

25/02/2016

Ηλεκτρονική Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης για τις «Επείγουσες επισκευαστικές εργασίες στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»

22/02/2016

Ηλεκτρονική Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τις “Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”

08/01/2016

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2015

18/12/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Συντήρηση & επισκευή κάδων ανακύκλωσης"

18/12/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) κεντρικών γραφείων"

4/12/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α Δυτ. Αττικής & το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού”

4/12/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & δομημένης καλωδίωσης»

27/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων Δ/νσης & κεντρικών γραφείων»

20/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια παροχών ένδυσης (Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»

20/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φίλτρων οχημάτων & μηχανημάτων»

13/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Μεταφορά και Διάθεση των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων"

13/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια μεταλλικών καπακιών για τους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού του προγράμματος Δ.σ.Π."

13/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Επαναληπτικού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις "Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α."

9/11/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τον «Εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων (δεξαμενές – αντλίες –ηλεκτρονική καταγραφή)»

6/11/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ"

6/11/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων"

23/10/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την για την εκτέλεση εργασιών - υπηρεσιών «Εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας & οφιοαπώθησης Κεντρικών Γραφείων, Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής, ΣΜΑ & ΧΔΑ Σχιστού»

23/10/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμόύ για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών»

23/10/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμόύ για την «Προμήθεια εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων»

23/10/2015

Τεύχη Δημοπράτησης Πρόχειρου Διαγωνισμόύ για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»

16/10/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμόύ για την «Προμήθεια Φίλτρων οχημάτων & μηχανημάτων»

9/10/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμόύ για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων»

2/10/2015

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων Δ/νσης & κεντρικών γραφείων"

25/9/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για την εκτέλεση υπηρεσιών «Ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών»

25/9/2015

Τεύχη Δημοπράτησης για τις “Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”

18/9/2015

Τεύχη Δημοπράτησης για τις "Επείγουσες Υπηρεσίες Λειτουργίας - Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικης."

11/9/2015

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης και Μελέτη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τις " Υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & συνεργατικού περιβάλλοντος μέσω internet "

11/9/2015

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης και Μελέτη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Συντήρηση & επισκευής γεφυροπλαστιγγών "

11/9/2015

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης και Μελέτη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την "Αμοιβή για υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (HOSTING)"

4/9/2015

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α."

2/9/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων"

4/8/2015

Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου "Ανακατασκευή μέρους της οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Ατικής"

4/8/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την "Συντήρηση - επισκευή - αναγόμωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων της Δ/νσης ΣΜΑ"

24/7/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών "Ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών"

24/7/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος"

24/7/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών-υπηρεσιών "Μεταφορές μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού"

10/7/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: "Κατασκευή Στραγγιστηρίου Στραγγισμάτων στην Περιοχή Δέμα στην Ο.Ε.Δ.Α. Δ. Αττικής"

10/7/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ"

26/6/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Συντήρηση - επισκευή - αναγόμωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων της Δ/νσης ΣΜΑ"

25/6/2015

Τεύχη Δημοπράτησης για Διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

19/6/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (HOSTING)

15/6/2015

Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση - Αναβάθμιση Υφιστάμενου Δικτύου Πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια.»

5/6/2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.-ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

29/5/2015

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης Δημόσιας προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή, της Δ/νσης Ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών-υπηρεσιών Συντήρησης & αναγόμωσης υλικού πυρόσβεσης οχημάτων & εγκαταστάσεων Σ.Μ.Α. Σχιστού.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου σε γερανοφόρο όχημα.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Γραφικής ύλης και μκροαντικειμένων γραφείου.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Αναβάθμιση ανελκυστήρων κεντρικών γραφείων.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών-υπηρεσιών Συντήρησης & επισκευής διατάξεων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών ζυγιιστηρίου Σ.Μ.Α. Σχιστού.

29/5/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών-υπηρεσιών Μεταφοράς μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού

4/5/2015

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμού 5.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κΔε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους

4/5/2015

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ Προϋπολογισμού 6.110.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κΔε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους

 4/5/2015

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Προϋπολογισμού 4.130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κΔε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους

17/04/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού Άντλησης λυμάτων & απόφραξης δικτύου

17/04/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

 9/04/2015

Διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή, της Δ/νσης Ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2013-2014

 

19/09/2014

Αναβολή διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια"

11/09/2014

Αναβολή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος του ζυγιστηρίου του ΣΜΑ Σχιστού"

28/08/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος του ζυγιστηρίου του ΣΜΑ Σχιστού

28/08/2014

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Επέκταση - αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του ΕΜΑ στα Α. Λιόσια

11/08/2014

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων της Δ/νσης ΔΑΑ του ΕΔΣΝΑ

28/8/2014

Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού πυροπροστασίας ΕΜΑ

11/08/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

06/08/2014

Περίληψη διακήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού

06/08/2014

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή

11/07/2014

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ - Η διακήρυξη

07/07/2014

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ - Η διακήρυξη 

07/07/2014

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων

04/07/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή Δέμα στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής

04/07/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την κατασκευή περιμετρικού τοιχείου περίφραξης βόρειας πλευράς του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

03/07/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πέδησης (abs) φορτηγών της Δ/νσης ΜΑ & ΠΥ

03/07/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συρματόσχοινων ΣΜΑ Σχιστού

03/07/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού του προγράμματος διαλογή στην πηγή

16/6/2014

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του ΕΔΣΝΑ - Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

16/5/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος

13/5/2014

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων της Διεύθυνσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων ΕΔΣΝΑ

12/5/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «LIFE 10 ENV/GR/605 «ATHENS BIOWASTE» – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα, Η περίπτωση της Αθήνας»

30/04/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου και λοιπού εξοπλισμού για την ασφάλεια εργασίας στο ΣΜΑ Σχιστού

30/04/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό του πρατηρίου καυσίμων του ΣΜΑ Σχιστού

30/04/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εναρμόνιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Μ.Α. Σχιστού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

30/04/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/12/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών βύθισης - ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα ή άλλου ισοδύναμου μέσου

24/12/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών και ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ

18/12/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού ΕΔΣΝΑ

04/12/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ

27/11/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ

27/11/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων - οχημάτων του ΕΔΣΝΑ

19/11/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Κατασκευής στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή ΔΕΜΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής

19/11/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Κατασκευής περιμετρικού τοιχίου περίφραξης βόρειας πλευράς ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

19/11/2013

Περίληψης διακήρυξης ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

12/11/2013

Περίληψη διακήρυξης για υπηρεσίες φύλαξης χώρων του ΕΔΣΝΑ - Όροι διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

01/11/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για αεροφωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις ΧΑΔΑ

01-10-2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών Συντήρησης και Επισκευής προγράμματος επιτήρησης λειτουργίας και αυτόματης καταγραφής των κάδων του προγράμματος διαλογή στην πηγή

01-10-2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων Mercedes Benz Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών

01-10-2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για την ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ

01-10-2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ

26/09/2013

Περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

24/09/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και την τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας νέου κτιρίου και αναβάθμιση του συστήματος πυρασφάλειας του παλαιού κτιρίου του ΕΔΣΝΑ

04/09/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού"

04/09/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξειδικευμένου Η/Μ εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής του προγράμματος Ανακύκλωσης στην Πηγή"

04/09/2013

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών "Συντήρησης και επισκευή ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού".

31/07/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών «Ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.».

27/07/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Βοτανίσματος φυτών στον αποκατεστημένο Χ.Δ.Α. Σχιστού & στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής

26/6/2013

Δημοπρασία για την εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού

03/04/2013

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής πώλησης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων - μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α

01/04/2013

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τιςυπηρεσίες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.»