Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 25 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 36ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για διάθεση περίπου 300 τν προδιαλεγμένου οργανικού υλικού για το εργοστάσιο κομποστοποίησης στη θέση ‘Βαρτός’ του Δ.Δελφών, Ν.Φωκίδας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπ’ αρ. 13201/5.11.2020 Σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
3. Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. 14077 αίτημα της εταιρείας WATT (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
4. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας, φακέλου, όρων πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύμβαση «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων μέσω ΣΔΙΤ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
5. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας, φακέλου, όρων πρόσκλησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύμβαση «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΕΔΑΔ Στάδιο Β.ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση αποτελέσματος για τις «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ για ένταξη προς χρηματοδότηση δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Περιφέρειας Αττικής» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πετρόπουλος).
8. Λήψη απόφασης για ατέλεια εισόδου απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής των φυλακών Κορυδαλλού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Πετρόπουλος).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση αποτελέσματος για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εισηγητής η Πρόεδρος του διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) και κατακύρωση αποτελέσματος για τις «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
11. Έγκριση Πρακτικού 1Α βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς και πρακτικού 2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες "Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing για προμήθεια οχημάτων και δικύκλων" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).
12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της αναδόχου εταιρείας ''VM & A A.E.'' για παράταση τμηματικών προθεσμιών της υπ΄ αρ. 6828/19-6-2020 Σύμβασης" (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος κα Σταματοπούλου).
13. Έγκριση 1ης τροποποίησης (ήσσονος σημασίας) της σύμβασης με αντικείμενο την "Φύλαξη χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ - ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
14. Έγκριση της διαδικασίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
15. Έγκριση 2ης τροποποίησης (ήσσονος σημασίας) της σύμβασης με αντικείμενο τις "Υπηρεσίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
16. Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης με αντικείμενο την "Φύλαξη χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ - ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
17. Εικονική περιήγηση (Virtual Tour) και προβολή μονάδας εργοστασίου κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ στα Άνω Λιόσια» (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Κοσμόπουλος).
18. Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2.500€ για την καταβολή των σχετικών παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
19. Λήψη απόφασης για έκδοση έκθεσης επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
20. Λήψη απόφασης για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση μέσω του συστήματος τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank A.E.» και ορισμός εκπροσώπων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
21. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρόπουλος).
22. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την συντήρηση των γεφυροπλαστιγγών του ΧΥΤΑ Φυλής και προμήθειες ανταλλακτικών» (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
23. Λήψη απόφασης για ανάθεση της συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος των κεντρικών γραφείων του ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
24. Λήψη απόφασης παράτασης σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, την Motor Oil Hellas και την Power Media Productions (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).
25. Έγκριση μελέτης για την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας πληροφοριακών υποδομών λόγω COVID-19 (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
26. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εφέσεως Γκάβλου Γεωργίου κλπ (Συν. 12) κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ).

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο για να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.