Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας – συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Ά. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Ά Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής». (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Χουντής).
 2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού των οικονομικών προσφορών αναφορικά με τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». (εισηγητής ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Διαγωνισμού, κ.  Μπουραϊμης).
 3. Αναπροσαρμογή τέλους διάθεσης του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας (ΟΚΑΑ) (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Βρούστης).
 4. Ψήφιση δαπάνης για αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (ΠΑΥ 30) (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Ψήφιση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή κάδων ανακύκλωσης (ΠΑΥ 31) (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Ψήφιση δαπάνης για  ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΟΥ 70% ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΗΝΩΝ 06 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5501/20-05-08 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΑΥ 32) (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Ψήφιση δαπάνης για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 437/15 ΑΕΕ περί καθορισμού κατανομής αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους  για το Δ’ τρίμηνο του 2015, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 10/15 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ν. 4164/13 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής κάδων ανακύκλωσης». (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Ψήφιση δαπάνης για την «Συντήρηση μετασχηματιστών μέσης τάσης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση μετασχηματιστών μέσης τάσης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή μέρους της οδού πρόσβασης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 13. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης του διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Δυτ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κος Λεβεντέρης).
 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Μεταφορά και Διάθεση των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 15. Λήψη απόφασης για παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 16. Λήψη απόφασης για παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 17. Λήψη απόφασης για παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου εκτόνωσης βιοαερίου για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ν.Α. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 18. Έγκριση μελετών σημείων της εγκατάστασης του έργου "Επέκταση - Αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του ΕΜΑ στα Ανω Λιόσια" (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 19. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του Μακρίδη Γρηγορίου του Βασιλείου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 20. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του Χαρίση Βασιλείου του Ζήση, μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τεχνικού, βαθμού Δ΄ με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).