Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 4 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης 4ου πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακύρωσης του διαγωνισμού "Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
  2. Ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης οριστικής παύσης και αποκατάστασης των ενεργών καθώς και την αποκατάσταση των ανενεργών εναπομεινάντων ΧΑΔΑ Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4185/Β/27-12-2016).
  3. Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα την «Διαχείριση των οργανικών αποβλήτων».
  4. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  5. Λήψη απόφασης για πληρωμή παλαιών ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ (εισηγητής Νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
  6. Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματος (συνέχιση διακοπείσας συνεδρίασης).