Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 26 Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το πρωί  στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Εισήγηση-Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ για τον καθορισμό αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους-μέλη του.
 2. Λήψη απόφασης αφαίρεσης του ποσού των 374,00 € από τον υπ’ αρ. 80/2015 Χρηματικό Κατάλογο και σε βάρος του Υγειονομικού Φορέα «Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης ΓΝΑ ΚΑΤ» και επαναβεβαίωσή του σε νέο Χρηματικό Κατάλογο και σε βάρος του νέου υπόχρεου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων Υγειονομικού Φορέα «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΥΜΗΣ ΚΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Μηχανογράφησης μισθοδοσίας του προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Ανελκυστήρων Κεντρικών Γραφείων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου που αφορούν τις υπηρεσίες για την “Συντήρηση & Επισκευή Διατάξεων Ανίχνευσης Ραδιενεργών Υλικών Ζυγιστηρίου Σ.Μ.Α Σχιστού” του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  για την εκτέλεση υπηρεσιών «Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυμεταφορών» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και κατακύρωση αποτελέσματος (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ν.Α. Αττικής» (εισηγήτρια κα Μανιάτη).
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που αφορά το διαγωνισμό εκμίσθωσης του αποτεφρωτήρα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).