Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 08-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης Απολογισμού, Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του έτους 2014 του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
  3. Ενημέρωση-Παρουσίαση μέρους του υλοποιηθέντος έργου.

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα.