Κ.Υ.Α.έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε της 2ης Αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.της Περιφέρειας Αττική

Σας γνωστοποιούμε ότι εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής - 2η Αναθεώρηση» με την υπ’ αρ. οικ. 57044/25-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΓ74653Π8-ΩΚ4) Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένη εδώ.