Πρόσκληση 34ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 3 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 34ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και επί των ενστάσεων για την εκμίσθωση του Αποτεφρωτήρα επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων  (ΕΑΥΜ) του ΕΔΣΝΑ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής και ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 2. Έγκριση μετακίνησης του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ κου Ιατρού Σταύρου στο εξωτερικό (Βρυξέλλες) και καταβολής δαπάνης μετακίνησης (εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ. Μπιζά).
 3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών χωματοκάλυψης του ΧΥΤΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υλικών χωματοκάλυψης του ΧΥΤΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 5. Εγκριση 6ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο "Κατασκευή ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Δυτικής Αττικής" (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 6. Έγκριση δαπάνης για ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του ΕΔΣΝΑ) (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για παροχές ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του ΕΔΣΝΑ) (εισηγητές αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής και αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης της ΣΤ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2015 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2015 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσού από τον υπ’ αρ. 86/2015 Χ.Κ. Δήμου Μεγαρέων(εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Λήψη απόφασης διόρθωσης του οικονομικού έτους που αναφέρεται στο αρθ.5/παρ.3 της υπ’ αρ. 2027/ 13-3-15 /ΕΔΣΝΑ σύμβασης συνεργασίας με το  Δ. Μεγαρέωνως προς την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης κ. Πάτζαλης).
 12. Λήψη απόφασης για την παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού για το ένταλμα «δαπάνη για ΚΤΕΟ οχημάτων ΕΔΣΝΑ» υπόψη Καπετάνου Δημητρίου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης κ. Πάτζαλης).
 13. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναδρομική παράταση των υπ’ αρ. 8046/13.12.13 και 8047/13.12.13 συμβάσεων Συνεργασίας με το Δήμο Αλίμου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης κ. Πάτζαλης).
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10483/29.10.2015 απόφασης της Προέδρου περί παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10548/29.10.2015 απόφασης της Προέδρου περί παροχή πληρεξουσιότητας για σύνταξη γνωμοδότησης επί των ενστάσεων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ που αφορά την σύμβαση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του αποτεφρωτήρα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας για υπεράσπιση του τ. Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).