Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με ΕΥΔΑΠ και του σχεδίου αυτής (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχημάτων σε Δήμους (εισηγήτρια η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κα Μπιζά).
 3. Έγκριση Πρακτικού ορισμού μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων Δ/νσης και κεντρικών γραφείων» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ”  (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής / Τεχνικής Προσφοράς)  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α." (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων ως προς την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης οικιακών απορριμμάτων από το ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορ/των κ. Γιαννόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το  Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση κοινού νεκροταφείουως προς την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης οικιακών (και προσομοιαζόντων) απορριμμάτων απ’ το ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορ/των κ. Γιαννόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπηρεσιών που αφορούν τις «Υπηρεσίες φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & συνεργατικού περιβάλλοντος μέσω Internet» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά τις Υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (Hosting) (εισηγητής αν. Πρ
 10. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπηρεσιών «Ταχυδρομικά τέλη ταχυμεταφορών (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Κ.Α. της παγίας προκαταβολής για επείγουσες ανάγκες (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2014 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση δαπάνης για διάθεση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση δαπάνης για την Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων κεντρικών γραφείων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων κεντρικών γραφείων (εισηγητές αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος και αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κα Σκιάδη).
 1. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή  για Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ  Δ. Αττικής & το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για το Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 3. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης  & πολλαπλών εκτυπώσεων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης)
 5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών καπακιών για τους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού του προγράμματος διαλογή στην πηγή (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια μεταλλικών καπακιών για τους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού του προγράμματος διαλογή στην πηγή (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 7. Έγκριση δαπάνης για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορ/των κ. Γιαννόπουλος).
 9. Έγκριση δαπάνης για καταβολή σε χρήμα απόδοσης γάλακτος σε εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής που θα προβεί στον έλεγχο για την παύση κυκλοφορίας οχημάτων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής για την παύση κυκλοφορίας των οχημάτων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου & 2ου Τριμήνου 2015, ύψους 410.825,88 €, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Υγειονομικού Φορέα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής ποσού από οφειλή Υγειονομικού Φορέα «Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» & επαναβεβαίωσή του στον Υγειονομικό Φορέα «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής ποσού από οφειλή Υγειονομικού Φορέα «STERIMED Α.Ε.» & επαναβεβαίωσή του στον Υγειονομικό Φορέα «Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας για εξώδικες και δικαστικές ενέργειες αποκατάστασης ζημίας του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση ανακοπής κατά Ταμειακής Βεβαίωσης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί αιτήσεων ακύρωσης που αφορούν το διαγωνισμό για την εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επί προσφυγών της Κ/ξ Ηλέκτωρ ΑΕ – Άρση ΑΕ και της Ηλέκτωρ ΑΕ – Θ. & Γ. Λώλος Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση ΑΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής της Μαρία Οικονόμου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).