Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 2 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 το πρωί στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 14ης συνεδρίασης είναι τα εξής 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Περάματος για τον συμψηφισμό τριμηνιαίων εισφορών υπέρ ΕΔΣΝΑ και αντισταθμιστικών προς τον Δήμο (εισηγητές Γενικός Γραμματέας κ. Δρίβας και Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την μίσθωση του Αποτεφρωτήρα και έγκριση Πρακτικού ποσού μίσθωσης (εισηγητές μέλη της ομάδας εργασίας Σύψας, Σκιάδη, Χάντζος).
 3. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήσεων υπαγωγής στο Ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση χρεών (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αρ. 145/2015 ΑΕΕ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Έγκριση πρακτικού ορισμού μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης για αφαίρεση του ποσού των 5.372,00 € που αφορά στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών από τον υπ’ αρ. 59/2014/2015 Χρηματικό Κατάλογο λόγω μη ύπαρξης σύμβασης και επαναβεβαίωση του εντός του 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «Κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή «Δέμα» στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 11. Εισήγηση για την σύναψη σύμβασης με Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υλικών ΑΕΚΚ (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ στο 3Ο  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Sustainable Solid Waste Management» στην Τήνο 2-4 Ιουλίου 2015 (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 13. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη επαναυποβολή του Φακέλου Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.) και για άμεσες ενέργειες σύνταξης συνολικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων για την ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 14. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 107/2015 ΑΕΕ (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή υπηρεσιών για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ((εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 16. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκ νέου παράταση από 1/7/2015-31/12/2015 των προγραμματικών συμβάσεων και έγκριση σχεδίου νέων, μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμων-χρηστών για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Γιαννόπουλος).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους σχετικά με ανακοπή και αίτηση αναστολής Δήμου Γλυφάδας – Έγκριση της υπ’ αριθ. 4000/14.5.2015 απόφασης της Προέδρου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους σχετικά με προσφυγές «Ηλέκτωρ ΑΕ – Άρση ΑΕ» και «Ηλέκτωρ ΑΕ - Θ. Λώλος –Χ. Τσομπανίδης ΟΕ- Άρση ΑΕ» (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο σχετικά με αγωγή Νικολάου Ηλία (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 20. Ενημέρωση για την υπ’ αριθ. πρωτ. 28010/11.3.2015 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού- Λήψη απόφασης (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).
 21. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 124/2015 ΑΕΕ και επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 35/2015 ΑΕΕ (εισηγητής Γενικός Γραμματέας κ. Δρίβας).