Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις  20  Μαρτίου   2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφείατου ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης είναι τα εξής 

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα (εισηγητές αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης κα Σκιάδη και αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κος Χάντζος).
 2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Κυττάρων Β2-Β3-Β5-Β6 (Β΄ Φάση) 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Γιαννόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης επί του ωραρίου υποδοχής απορριμμάτων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) (εισηγήτρια αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης κα Σκιάδη).
 4. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αποδοχές δικηγόρου (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τόκους υπερημερίας χρήσης (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα δικαστικών επιμελητών και έξοδα συμβολαιογράφων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμψηφισμούς για εισπράξεις μέσω ΔΟΥ, προμήθειες Τραπεζών (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωμα εδαφικής έκτασης στον αποκατεστημένο χώρο ΧΔΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Κρωπίας κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αγωγής των Γεώργιου Γκάβλου κλπ. (σύνολο 12) (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)
 12. Ενημέρωση για οφειλές του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου – Λήψη Απόφασης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Ενημέρωση για τη δυνατότητα επιβολής τελών για τις υπηρεσίες του ΣΜΑ και αποκατάστασης ΧΑΔΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης)
 14. Συζήτηση σχετικά με βελτιώσεις ως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης)
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή δήλωσης τρίτου επί κατασχετηρίου εις χείρας του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Ενημέρωση για την επιβολή προστίμων σε βάρος του ΕΔΣΝΑ σχετικά με περιβαλλοντικές παραβάσεις στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής και του Αποτεφρωτήρα – Λήψη Απόφασης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων που θα διατεθούν  μέσω της πάγιας  προκαταβολής έτους 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).