Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης 2014 Εκτελεστικής Επιτροπης ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 θα γίνει στα γραφεία του, οδός Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης Συνεδρίασης είναι τα εξής :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
 2. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 3. Λήψη απόφασης μερικής ανάκλησης δέσμευσης απόδοσης αντισταθμιστικών οφελών σε οχλούμενους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 4164/13, ποσού 5437500€ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 4. Τροποποίηση εκτελεστέων έργων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 5. Λήψη απόφασης Έγκρισης ΣΤ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ Οικονομικού Έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 6. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 7. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ύδρας  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α., κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Μονάδας Διάθεσης Υπολειμμάτων Δήμου Ύδρας» στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 8. Ενημέρωση για τους αναβληθέντες διαγωνισμούς των έργων: α. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας, β. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων και γ. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ν.Α. Αττικής και λήψη απόφασης (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την τροποποίηση της σύμβασης (4η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Σπετσών» με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 10. Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση της Σύμβασης (4η παράταση συμβατικής προθεσμίας) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΒΑ Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 383550(εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 11. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 12. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με τον Δήμο Αλίμου  (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης)
 13. Λήψη Απόφασης εγκρίσεως της υπ.αριθμ. 6644/10-10-2014 (Α.Δ.Α.: ΩΦ5ΣΟΡ05-ΛΣΦ) Απόφασης Προέδρου, περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων & μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού του Προγράμματος Διαλογής στην πηγή» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημιώσεις συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εισηγητής Προϊσταμένος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Επέκταση - Αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια» (εισηγήτρια αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης).
 20. Λήψη απόφασης για χρονική παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων προσκεκλημένων ομιλητών του Συνεδρίου "ATHENS BIOWASTE" (εισηγήτρια αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης).
 21. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7157/24.10.2014 απόφασης της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ–Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 22.  Ενημέρωση σχετικά με διαταγή πληρωμής–Παροχή γνώμης (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ).
 23. Ισχύς απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν διαταχθεί υπέρ συμβασιούχων (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 24. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5931/29.8.2014 απόφασης του τέως Αντιπροέδρου του ΕΔΣΝΑ–Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης του νομικού συνεργάτη-Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 25. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7486/6.11.2014 απόφασης της Προέδρου του ΕΔΣΝΑ–Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 26. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων της υπ’ αριθ. 24844/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών–Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 27. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 7653/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών–Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 28. Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματος.