Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού γραμματέα στον ΕΔΣΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

πλήρωσης μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ.

Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου που δημοσιεύεται σε περίληψη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»