Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη 5 Αυγούστου 2014 στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 19ης Συνεδρίασης είναι τα εξής :

  1. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Φύλαξης των Χώρων του ΕΔΣΝΑ
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΧΔΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΧΔΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  5. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών για Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΧΔΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  6. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Περιμετρικού Τοιχείου Περίφραξης Βόρειας Πλευράς του ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
  7. Λήψη Απόφασης ορισμού μελών και συγκρότησης Επιτροπής Πιστοποίησης-Παραλαβής των εργασιών Συντήρησης & Επισκευής των Μηχανημάτων της Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).