Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 7 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 17ης Συνεδρίασης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης προελέγχου Οικονομικού Απολογισμού ΕΔΣΝΑ έτους 2013 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 2. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ΕΔΣΝΑ κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Βύρωνα (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2014, ύψους 93.020,52 € σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 5. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αρ. 95/2014 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και αποστολής τροποποιητικού αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου Τριμήνου 2013, ύψους 148.580,17 €, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί των εκθέσεων ελέγχου νομιμότητας της ΜΟΠΑΔΙΣ για τα Τεύχη Δημοπράτησης των έργων «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής», «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» και «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κυττάρων Β2-Β3-Β5-Β6 (Β'ΦΑΣΗ) 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (εισηγητής η Επιτροπή σύνταξης του νέου Κανονισμού).
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με προσφερόμενη έκπτωση για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα ΕΙΑ κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της με αρ. πρωτ. 11676/31-12-2010 σύμβασης (τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1051/31-1-2007 σύμβασης) (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης).
 10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις διαδικασίες Ανίχνευσης Ραδιενεργών Αποβλήτων, εάν και εφόσον διαπιστωθούν, στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ (εισηγητές αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης, αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη).
 11. Λήψη απόφασης τροποποίησης της με αρ. 43/2013 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)    
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια»  (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια» (εισηγητής αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη).
 14. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για το έργο «Επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια» (εισηγητής αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη).
 15. Λήψη απόφασης ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης, που θα καθορίσει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας «Εκποίησης του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού - κόμποστ στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού παύσης κυκλοφορίας οχημάτων Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση κτιριοδομικών στοιχείων ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μονώσεων στεγανοποιήσεων δωμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και βυτιοφόρων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και βυτιοφόρων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 21. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και βυτιοφόρων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ζυγιστηρίου ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ζυγιστηρίου ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών  (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εργασίες Μηχανογράφησης Προσωπικού ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 26. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή περίφραξης ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών  (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 28. Λήψη απόφασης έγκρισης συμψηφισμού οφειλών της ΕΥΔΑΠ με ανεξόφλητες υποχρεώσεις του ΕΔΣΝΑ προς αυτήν (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 29. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό του πρατηρίου ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 30. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 31. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 32. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 33. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με θέμα «Έλεγχος - αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 34. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 35. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 36. Λήψη απόφασης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνη για ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων οχημάτων μηχανημάτων Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 37. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου που θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Waste to Energy-Venice 2014» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 38. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συνδρομή σε βάση δεδομένων «Δήμος Νετ» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 39. Ενημέρωση για δικαστικές εκκρεμότητες και λήψη απόφασης (εισηγητής νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 40. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).