Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7 το πρωί (Γρ. Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 36ης συνεδρίασης είναι τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Β.Α. Αττικής» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν.Α. Αττικής» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 7. Ενημέρωση επί του τελικού σχεδίου της μελέτης αναλυτικής κοστολόγησης των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Ενημέρωση σχετικά με τις συζητήσεις υποθέσεων στο ΣτΕ των διαγωνισμών των νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης)
 9. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Βύρωνα για παράταση παρακράτησης της ετήσιας εισφοράς (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 695.129,20€, για την εκτέλεση των εργασιών ‘‘Μεταφοράς και εξαγωγής των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων” (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλής μισθώματος leasing, γ΄ τριμήνου 2013, στην EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ Α.Ε. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας & εργασίας κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες μηνός Ιουλίου 2013, μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας νέου κτιρίου & αναβάθμιση του συστήματος πυρασφάλειας του παλαιού κτιρίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 15. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 16. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 18. Λήψη απόφασης για απόδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου κ. Γιαννακόπουλου Γρηγορίου (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).