Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 20ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Δημητρίου για παραχώρηση  του  ΚΗΟ 3367  οχήματος (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ και έγκριση μελέτης (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για μεταφορά και διάθεση-αξιοποίηση παλαιών τεφρών, λαδιών, σακκόφιλτρων και λοιπών ρυπασμένων αποβλήτων του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ και έγκριση μελέτης (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εργασίες διακρίβωσης, συντήρησης και επισκευής οργάνων του Χημείου της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).