Πρόσκληση 9ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 01 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη Διακήρυξη για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).           

(Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι την Τετάρτη 01/03/2017 λήγει η προθεσμία διευκρινιστικών ερωτημάτων).