Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 01 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί του 6ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες Οχημάτων-Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 15 σημ.4 της Διακήρυξης (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
 2. Λήψη απόφασης για εκτέλεση της σύμβασης φύλαξης των χώρων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Σαρωνικού, βεβαίωσης περί πρόβλεψης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Σαρωνικού» στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Χαλανδρίου, βεβαίωσης περί πρόβλεψης επιμέρους υποέργων της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου» στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Έγκριση 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά υπηρεσίες: «Συντήρηση & Επισκευή (εσωτερικού και εξωτερικού) περιμετρικού ηλεκτροφωτισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής κος Φώτος).
 6. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων-μελών του ΕΔΣΝΑ έτους 2016 (εισηγητής ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής του Δήμου Περάματος (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 8. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί προσφυγής του Δήμου Μαραθώνα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 9. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης επί αίτησης θεραπείας τέως εργαζομένου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για διενέργεια πράξεων με σκοπό την είσπραξη οφειλών του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί ανακοπής του ΕΔΣΝΑ κατά των Σπυροπούλου και Καλογήρου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).