Πρόσκληση 5ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων παράτασης του Διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με διαλογή στην πηγή για αντικατάσταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (εισηγητής ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης επί του 5ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες Οχημάτων-Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).

     (Τα θέματα είναι κατεπείγοντα διότι, όσον αφορά το 1ο θέμα πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα αιτήματα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, αφού η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30.1.2017, όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ, καθώς η διάρκεια της εν ισχύ σύμβασης λήγει και υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει χωρίς καύσιμα ο ΕΔΣΝΑ αν δεν συναφθεί άμεσα η νέα σύμβαση).