Πρόσκληση 3ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 13 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

Λήψη απόφασης για παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΕΚΟ ΑΕΒΕ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
 
 
       (Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι εν όψει της λήξης της εν ισχύ σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων, πρέπει να εξεταστεί το αίτημα της εταιρείας ΕΚΟ ΑΕΒΕ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης και να υπογραφεί η το συντομότερο δυνατόν η σύμβαση).