Πρόσκληση 49ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 49ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Προέγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του έτους 2014 του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση προμελέτης κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (εισηγητές, ο αναπληρωτής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης, κ. Φωτόπουλος και ο αναπληρωτής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων, κ. Βασίλειος Πετρόπουλος)
 3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην με αριθμ. 14.6i.26-27.1 πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τίτλο: Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς" (εισηγητής ο ειδικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ, κ. Πανταζόπουλος)
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης έργου στον ΠΕΣΔΑ Αττικής και συμμετοχής στην Προγραμματική Σύμβαση των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου – Χολαργού για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην με αριθμ. 14.6i.26-27.1 πρόσκληση του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (εισηγητής o Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής)
 5. Ενημέρωση επί αιτημάτων Δήμου Αθηναίων σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση για την «Ίδρυση του ΣΜΑ Ελαιώνα» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ, κ. Χατζηγιαννάκης)
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3η Παράταση) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων», Υποέργο 1 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3η Παράταση) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας», Υποέργο 2 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3η Παράταση) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΑ Αττικής», Υποέργο 4 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 10. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Κορυδαλλού, βεβαίωσης περί πρόβλεψης επιμέρους υποέργων της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Κορυδαλλού» στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 11. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στο Δήμο Αίγινας, βεβαίωσης περί πρόβλεψης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Αίγινας» στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 12. Ανάθεση σε δικηγόρο για νομική συνδρομή επί ενστάσεων αναφορικά με τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας-συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
 13. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπόλογου πάγιας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ, έτους 2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης για διαγραφή μικρών οφειλών από προσαυξήσεις (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Λήψη απόφασης για αποστολή ειδοποιήσεων με δικαστικό κλητήρα  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Έγκριση δαπάνης για το παράβολο ανανέωσης σήματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής του Δήμου Αλίμου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).